Приватне акціонерне товариство "Фондова біржа "Перспектива"


 
Мнею Меню  Портал На портал  Редагувати Редагувати

Протоколи загальних зборів акціонерів  next  Протокол чергових загальних зборів від 22.04.2014


ПРОТОКОЛ

чергових загальних  зборів акціонерів

ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА

«ФОНДОВА БІРЖА «ПЕРСПЕКТИВА»

 (надалі - Товариство)

 

м. Дніпропетровськ, вул. Леніна, 30, к. 304                                                    «22»  квітня  2014 року

 

Час початку загальних зборів акціонерів: 12 год. 00 хв.

Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у чергових загальних зборах акціонерів Товариства – 15.04.2014 року.

 

Збори відкрив Голова Біржової ради Товариства Мілюшко Едуард Іванович, який повідомив присутніх про прийняття Біржовою радою Товариства рішення (протокол засідання Біржової ради                                    б/н  від 28.02.2014 року) про призначення реєстраційної комісії у складі:

         Член реєстраційної комісії: Сирота Тетяна Миколаївна;

Член реєстраційної комісії: Ващенко Олексій Олексійович.

          Мілюшко Е.І.  повідомив присутніх, що Головою реєстраційної комісії Товариства обрано Сироту Тетяну Миколаївну (протокол засідання Реєстраційної комісії б/н від 22.04.2014 року).

Підрахунок голосів до обрання лічильної комісії здійснює реєстраційна комісія.

 

ЗАПРОШЕНІ: 

1.       Шишков Станіслав Євгенійович – директор Товариства;

2.       Капітонова Альона Олександрівна – головний фахівець відділу забезпечення клірингу та розрахунків Товариства;

3.       Філіпська Олена Вікторівна – начальник фінансового відділу Товариства

4.       Подгорна Вікторія Віталіївна – економіст Товариства.

 

Слухали:

Сироту Т.М. – Голову реєстраційної комісії Товариства, з інформацією про підсумки проведеної реєстрації акціонерів (представників акціонерів).

Відповідно до переліку акціонерів на дату проведення чергових загальних зборів акціонерами Товариства, що мають право на участь у зборах є 4 (чотири) фізичні особи та 21 (двадцять одна) юридична особа, які у сукупності володіють 5 000 000 000 штук простих іменних акцій та мають право голосувати на загальних зборах акціонерів Товариства.

          На початок проведення Загальних зборів акціонерів Товариства зареєстровано 4 (чотири) представника акціонерів, що володіють простими іменним акціями Товариства у кількості 4 733 052 444 штук, що складає 94,661 % від загальної кількості голосуючих акцій Товариства. Загальні збори акціонерів визнаються правомочними, бо в них беруть участь представники акціонерів, що мають відповідно до Статуту Товариства не менш як 60 % голосуючих акцій.

 

Голосування з першого по дев’яте, а також з одинадцятого, дванадцятого, чотирнадцятого та п’ятнадцятого питань порядку денного відкрите та проводиться шляхом підрахунку голосів, що зазначені на картках, які були надані представникам акціонерів під час реєстрації, за принципом: одна проста іменна акція – один голос.

Голосування з десятого та тринадцятого питань порядку денного проводиться з використанням бюлетенів, які були надані представникам акціонерів під час реєстрації.   

Рішення з десятого та тринадцятого питань порядку денного приймати шляхом проведення кумулятивного голосування, рішення з п’ятнадцятого питання порядку денного приймати більш як 50 % голосів акціонерів Товариства від їх загальної кількості, з інших питань порядку денного рішення приймати простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах акціонерів Товариства.

 

Слухали: Голову Біржової ради Товариства, який оголосив чергові загальні збори акціонерів Товариства відкритими та повідомив присутніх про затверджений Біржовою радою Товариства

ПОРЯДОК ДЕННИЙ:

1 питання: Обрання Голови та Секретаря чергових загальних зборів акціонерів Товариства.

2 питання: Обрання лічильної комісії Товариства.

3 питання: Звіт директора про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2013 рік та визначення основних напрямків діяльності на 2014 рік.

4 питання: Звіт Біржової ради Товариства за 2013 рік.

5 питання: Звіт Ревізора Товариства за 2013 рік.

6 питання: Затвердження висновку Ревізора, складеного за результатами перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства за 2013 фінансовий рік.

7 питання: Затвердження річного звіту та балансу Товариства за 2013 рік.

8 питання: Розподіл прибутку (покриття збитків) Товариства за 2013 рік.

9 питання: Припинення повноважень членів Біржової ради Товариства.

10 питання: Обрання членів Біржової ради Товариства.

11 питання: Затвердження умов цивільно-правових договорів, що укладатимуться з членами Біржової ради Товариства, обрання особи, який уповноважується на підписання цивільно-правових договорів з членами Біржової ради Товариства.

12 питання: Припинення повноважень Ревізора Товариства.

13 питання: Обрання членів Ревізійної комісії (Ревізора) Товариства.

14 питання: Затвердження умов цивільно-правових договорів, що укладатимуться з членами Ревізійної комісії (Ревізором) Товариства, обрання особи, який уповноважується на підписання цивільно-правових договорів з членами Ревізійної комісії (Ревізором) Товариства.

15 питання: Попереднє схвалення значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством протягом не більш як одного року з дати прийняття такого рішення. Визначення характеру та граничної сукупної  вартості таких правочинів.

          

1 питання. Слухали: Про обрання Голови та Секретаря чергових загальних зборів акціонерів Товариства.

Виступив: Голова Біржової ради Товариства Мілюшко Е.І., який запропонував обрати Головою чергових загальних зборів акціонерів Товариства – Мілюшка Едуарда Івановича, Секретарем чергових загальних зборів акціонерів Товариства – Капітонову Альону Олександрівну.

Інших пропозицій не надійшло.

Голосували:

«за» – 4 733 052 444 голосів, що складає 100 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах акціонерів Товариства та є власниками голосуючих з цього питання акцій,

«проти» – немає,

«утримались» – немає.

Рішення прийнято одностайно.

Вирішили: Обрати Головою чергових загальних зборів акціонерів Товариства - Мілюшка Едуарда Івановича, Секретарем чергових загальних зборів акціонерів Товариства – Капітонову Альону Олександрівну.

 

2 питання. Слухали: Про обрання лічильної комісії Товариства.

Виступив: Голова чергових загальних зборів акціонерів Товариства, який запропонував обрати лічильну комісію Товариства у складі:

Член лічильної комісії: Філіпська Олена Вікторівна;

Член лічильної комісії: Подгорна Вікторія Віталіївна.

Інших пропозицій не надійшло.

Голосували:

«за» – 4 733 052 444 голосів, що складає 100 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах акціонерів Товариства та є власниками голосуючих з цього питання акцій,

«проти» – немає,

«утримались» – немає.

Рішення прийнято одностайно.

Вирішили:

Обрати лічильну комісію у складі:

Член лічильної комісії: Філіпська Олена Вікторівна;

Член лічильної комісії: Подгорна Вікторія Віталіївна.

 

3 питання. Слухали: Звіт директора про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2013 рік та визначення основних напрямків діяльності на 2014 рік.

Виступив: Директор Товариства Шишков С.Є.

Питань, зауважень до доповідача не надійшло.

Виступив: Голова загальних зборів акціонерів Товариства, який запропонував:

1. Затвердити звіт Директора про результати фінансово-господарської діяльності Товариства                                  за 2013 рік;

2.  Визначити основні напрямки діяльності Товариства на 2014 рік.

Інших пропозицій не надійшло.

Голосували:

«за» – 4 730 198 785 голосів, що складає 99,94 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах акціонерів Товариства та є власниками голосуючих з цього питання акцій,

«проти» – 2 853 659, голосів, що складає 0,06 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах акціонерів Товариства та є власниками голосуючих з цього питання акцій,

«утримались» – немає.

Рішення прийнято.

Вирішили:

1. Затвердити звіт Директора про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2013 рік;

2. Визначити основні напрямки діяльності Товариства на 2014 рік.

 

4 питання. Слухали: Звіт Біржової ради Товариства за 2013 рік.

Виступив: Голова Біржової ради Товариства Мілюшко Е.І., який доповів звіт Біржової ради про діяльність Товариства у 2013 році. Голова Біржової ради Товариства повідомив про результати проведених перевірок та контролю виконавчого органу Товариства.

Питань, зауважень до доповідача не надійшло.

Виступив: Голова чергових загальних зборів акціонерів Товариства Мілюшко Е.І., який запропонував затвердити звіт Біржової ради Товариства за 2013 рік.

Інших пропозицій не надійшло. 

Голосували:

«за» – 4 730 198 785 голосів, що складає 99,94 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах акціонерів Товариства та є власниками голосуючих з цього питання акцій,

«проти» – 2 853 659, голосів, що складає 0,06 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах акціонерів Товариства та є власниками голосуючих з цього питання акцій,

«утримались» – немає.

Рішення прийнято.

Вирішили:

Затвердити звіт Біржової ради Товариства за 2013 рік.

 

5 питання. Слухали: Звіт Ревізора Товариства за 2013 рік.

Виступив: Голова чергових загальних зборів акціонерів Товариства Мілюшко Е.І., який запропонував затвердити звіт Ревізора Товариства за 2013 рік.

Інших пропозицій не надійшло. 

Голосували:

«за» – 4 730 198 785 голосів, що складає 99,94 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах акціонерів Товариства та є власниками голосуючих з цього питання акцій,

«проти» – 2 853 659, голосів, що складає 0,06 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах акціонерів Товариства та є власниками голосуючих з цього питання акцій,

«утримались» – немає.

Рішення прийнято.

Вирішили:  Затвердити звіт Ревізора Товариства за 2013 рік.

 

6 питання. Слухали: Про затвердження висновку Ревізора, складеного за результатами перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства за 2013 фінансовий рік.

Виступив: Голова чергових загальних зборів акціонерів Товариства Мілюшко Е.І., який запропонував затвердити висновок Ревізора Товариства, складений за результатами перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства за 2013 фінансовий рік.

Інших пропозицій не надійшло.

Голосували:

«за» – 4 730 198 785 голосів, що складає 99,94 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах акціонерів Товариства та є власниками голосуючих з цього питання акцій,

«проти» – 2 853 659, голосів, що складає 0,06 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах акціонерів Товариства та є власниками голосуючих з цього питання акцій,

«утримались» – немає.

Рішення прийнято.

Вирішили: Затвердити висновок Ревізора Товариства, складеного за результатами перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства за 2013 фінансовий рік.

 

7 питання. Слухали: Про затвердження річного звіту та балансу Товариства за 2013 рік.

Виступив: Голова чергових загальних зборів акціонерів Товариства Мілюшко Е.І., який запропонував затвердити річний звіт та баланс Товариства за 2013 рік.

Інших пропозицій не надійшло.

Голосували:

«за» – 4 730 198 785 голосів, що складає 99,94 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах акціонерів Товариства та є власниками голосуючих з цього питання акцій,

«проти» – 2 853 659, голосів, що складає 0,06 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах акціонерів Товариства та є власниками голосуючих з цього питання акцій,

«утримались» – немає.

Рішення прийнято.

Вирішили: затвердити річний звіт та баланс Товариства за 2013 рік.

 

8 питання: Слухали: Про розподіл прибутку (покриття збитків) Товариства за 2013 рік.

Виступив: Голова чергових загальних зборів акціонерів Товариства Мілюшко Е.І.

Голосували:

«за» – 4 730 198 785 голосів, що складає 99,94 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах акціонерів Товариства та є власниками голосуючих з цього питання акцій,

«проти» – 2 853 659, голосів, що складає 0,06 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах акціонерів Товариства та є власниками голосуючих з цього питання акцій,

«утримались» – немає.

Рішення прийнято.

Вирішили:

У зв’язку з тим, що згідно чинного законодавства України прибуток організатора торгівлі має спрямовуватися на його розвиток та не підлягає розподілу між його акціонерами, прийняти рішення:

1. Направити 50 (п’ятдесят) відсотків нерозподіленого прибутку Товариства, станом на                31.12.2013 року, на формування Резервного капіталу Товариства;

2. Направити 50 (п’ятдесят) відсотків нерозподіленого прибутку Товариства, станом на                31.12.2012 року, на розвиток Товариства.

 

9 питання. Слухали: Про припинення повноважень членів Біржової ради Товариства.

Виступив: Голова чергових загальних зборів акціонерів Товариства Мілюшко Е.І., який повідомив про необхідність припинення повноважень членів Біржової ради Товариства у зв’язку із закінченням терміну повноважень Біржової ради Товариства, яку  було обрано строком на три роки. Голова чергових загальних зборів акціонерів Товариства Мілюшко Е.І. запропонував, припинити з 22.04.2014 року повноваження Біржової ради Товариства у попередньому складі:

     Член Біржової ради – Мілюшко Едуард Іванович;

        Член Біржової ради – Фещенко Ніна Анатоліївна;

        Член Біржової ради – Шевчук Костянтин Дмитрович.

Інших пропозицій не надійшло.

Голосували:

«за» – 4 733 052 444 голосів, що складає 100 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах акціонерів Товариства та є власниками голосуючих з цього питання акцій,

«проти» – немає,

«утримались» – немає.

Рішення прийнято одностайно.

Вирішили: Припинити з 22.04.2014 року повноваження членів Біржової ради Товариства у попередньому складі:

     Член Біржової ради – Мілюшко Едуард Іванович;

        Член Біржової ради – Фещенко Ніна Анатоліївна;

        Член Біржової ради – Шевчук Костянтин Дмитрович.

 

10 питання. Слухали: Про обрання членів Біржової ради Товариства.

Виступив: Голова чергових загальних зборів акціонерів Товариства Мілюшко Е.І. з пропозицією обрати строком на три роки Біржову раду Товариства у новому складі у кількості трьох осіб з числа наступних кандидатів:

1)      Мілюшко Едуард Іванович; 

2)      Літвін Світлана Петрівна;

3)      Шевчук Костянтин Дмитрович;

4)      Жовненко Наталія Анатоліївна. 

Інших пропозицій не надійшло.

Розподіл голосів акціонерів при кумулятивному голосуванні:

«за» кандидата Мілюшко Едуард Іванович – 8 513 801 577 голосів;

«за» кандидата Літвін Світлана Петрівна  4 256 929 616 голосів;

«за» кандидата Шевчук Костянтин Дмитрович 1 419 034 192 голосів;

«за» кандидата Жовненко Наталія Анатоліївна – 830 970 голосів.

«проти всіх кандидатів» 8 560 977 голосів.

Рішення прийнято.

Вирішили:

1. Обрати строком на три роки Біржову  раду Товариства в новому складі у кількості трьох осіб:

     Член Біржової ради – Мілюшко Едуард Іванович;

        Член Біржової ради – Літвін Світлана Петрівна;

        Член Біржової ради Шевчук Костянтин Дмитрович.

 2. Обрати Головою Біржової ради Товариства – Мілюшка Едуарда Івановича, Члена Біржової ради Товариства, який набрав найбільшу кількість голосів акціонерів.

 3. Ухвалили рішення про те, що згідно з ч. 2 ст. 53 Закону України «Про акціонерні товариства» Наглядова рада Товариства у новому складі приймає на себе обов’язки з 22.04.2014 року.

 

11 питання. Слухали: Про затвердження умов цивільно-правових договорів, що укладатимуться з членами Біржової ради Товариства, обрання особи, який уповноважується на підписання цивільно-правових договорів з членами Біржової ради Товариства.

Виступив: Голова чергових загальних зборів акціонерів Товариства Мілюшко Е.І.

Голосували:

«за» – 4 730 198 785 голосів, що складає 99,94 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах акціонерів Товариства та є власниками голосуючих з цього питання акцій,

«проти» – 2 853 659 голосів, що складає 0,06 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах акціонерів Товариства та є власниками голосуючих з цього питання акцій,

«утримались» – немає.

Рішення прийнято.

Вирішили:

1.Затвердити умови цивільно-правових договорів, що укладатимуться з членами Біржової ради Товариства. 

2. Уповноважити директора Товариства Шишкова С.Є. на підписання цивільно-правових договорів з членами Біржової ради Товариства.

 

12 питання. Слухали: Про припинення повноважень Ревізора Товариства.

Виступив: Голова чергових загальних зборів акціонерів Товариства Мілюшко Е.І., який запропонував, у зв’язку із поданням Ревізором Товариства Северин Оксаною Олександрівною, яка змінила прізвище з Орєхової О.О., заяви про дострокове припинення її повноважень як Ревізора Товариства, припинити повноваження Ревізора Товариства, покладені на Северин О.О. з 22.04.2014 року.

Інших пропозицій не надійшло.

Голосували:

«за» – 4 733 052 444 голосів, що складає 100 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах акціонерів Товариства та є власниками голосуючих з цього питання акцій,

«проти» – немає,

«утримались» – немає.

Рішення прийнято одностайно.

Вирішили:

Припинити з 22.04.2014 року повноваження Ревізора Товариства Северин О.О. (змінила прізвище                       з Орєхової О.О.).

 

13 питання. Слухали: Про обрання членів Ревізійної комісії (Ревізора) Товариства.

Виступив: Голова чергових загальних зборів акціонерів Товариства Мілюшко Е.І., який запропонував для проведення перевірок фінансово-господарської діяльності Товариства та у зв’язку із невеликою кількістю акціонерів, обрати Ревізора Товариства строком на три роки з числа наступних кандидатів

  • Морозова Тетяна Миколаївна;
  • Ор’єва Юлія Олегівна.

Інших пропозицій не надійшло.

Голосували:

Розподіл голосів акціонерів при кумулятивному голосуванні:

«за» кандидата Морозова Тетяна Миколаївна –  4 729 729 615 голосів;

«за» кандидата Ор’єва Юлія Олегівна – 469 170 голосів.

«проти всіх кандидатів» 2 853 659 голосів.

Рішення прийнято.  

Вирішили:

1.       Обрати строком на три роки Ревізора Товариства в особі Морозової Тетяни Миколаївни.

2.       Ухвалили рішення про те, що Ревізор Товариства приймає на себе обов’язки з 23.04.2014 року.

 

14 питання. Слухали: Про затвердження умов цивільно-правових договорів, що укладатимуться з членами Ревізійної комісії (Ревізором) Товариства, обрання особи, який уповноважується на підписання цивільно-правових договорів з членами Ревізійної комісії (Ревізором) Товариства.

Виступив: Голова чергових загальних зборів акціонерів Товариства Мілюшко Е.І.

Інших пропозицій не надійшло.

Голосували:

«за» – 4 730 198 785 голосів, що складає 99,94 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах акціонерів Товариства та є власниками голосуючих з цього питання акцій,

«проти» – 2 853 659 голосів, що складає 0,06 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах акціонерів Товариства та є власниками голосуючих з цього питання акцій,

«утримались» – немає.

Рішення прийнято.

Вирішили:

1.        Затвердити умови цивільно-правового договору, що укладатиметься з Ревізором Товариства.

2.       Уповноважити директора Товариства Шишкова С.Є. на підписання цивільно-правового договору з Ревізором Товариства.

 

15 питання. Слухали: Про попереднє схвалення значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством протягом не більш як одного року з дати прийняття такого рішення. Визначення характеру та граничної сукупної  вартості таких правочинів.

Виступив: Голова чергових загальних зборів акціонерів Товариства Мілюшко Е.І., який запропонував попередньо схвалити значні правочини, які будуть вчинятися Товариством в ході його поточної господарської діяльності протягом не більш як одного року з дати прийняття цього рішення, предметом яких може бути майно, послуги або роботи, вартість яких перевищує 25 відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Товариства, зокрема, договори купівлі-продажу часток в статутному капіталі, купівлі-продажу, міни товарів, цінних паперів, рухомого та нерухомого майна, залучення додаткових грошових коштів у національній та іноземній валюті, укладення договору відступлення права вимоги. Гранична сукупна вартість таких значних правочинів не повинна перевищувати 700 000 000 (сімсот мільйонів) гривень.

Інших пропозицій не надійшло.

Голосували:

«за» – 4 730 198 785 голосів, що складає 99,94 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах акціонерів Товариства та є власниками голосуючих з цього питання акцій,

«проти» – 2 853 659 голосів, що складає 0,06 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах акціонерів Товариства та є власниками голосуючих з цього питання акцій,

«утримались» – немає.

Рішення прийнято.

Вирішили:

1. Попередньо схвалити значні правочини, які будуть вчинятися Товариством в ході його поточної господарської діяльності протягом не більш як одного року з дати прийняття цього рішення, предметом яких може бути майно, послуги або роботи, вартість яких перевищує 25 відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Товариства, зокрема, договори купівлі-продажу часток в статутному капіталі, купівлі-продажу, міни товарів, цінних паперів, рухомого та нерухомого майна, залучення додаткових грошових коштів у національній та іноземній валюті, укладення договору відступлення права вимоги. Гранична сукупна вартість таких значних правочинів не повинна перевищувати 700 000 000 (сімсот мільйонів) гривень.

2. Надати повноваження щодо підписання вищевказаних правочинів Директору Товариства.

 

Голова чергових загальних зборів акціонерів Товариства Мілюшко Е.І. запитав чи є у присутніх питання або зауваження та повідомив, що протокол чергових загальних зборів акціонерів Товариства буде надано Директору Товариства через 10 (десять) днів та закрив збори.

 

Голова зборів                                                      _________________                  Е.І. Мілюшко

 

 

Секретар зборів                                     __________________                 А.О. Капітонова

 

ProEmitent.INFO